Giới thiệu

@Name: BIT API

@Version: 1.3

@Create: 05/11/2016

@Update: 06/01/2017

@Author:
   - Name: Hai Long
   - Fb: fb.com/hailong1803
   - Email: [email protected]
   - Skype: hailong1803

BIT API là hệ thống API được phát triển bởi BlogIT.vn dùng để get link các trang phim, trang download, đặc biệt các server google driver, google photo để làm trang phim. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cập nhật các phiên bản mới nhất. Trong lúc sử dụng, nếu thấy có lỗi gì, hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Cảm ơn.

Join Group Facebook theo dõi chúng tôi: BIT API

Các server hỗ trợ

# Server Trạng Thái Ngày kiểm tra
1 Google Drive Tốt (IPv4 and IPv6) 05/11/2016
2 Google Photo Tốt 05/11/2016
3 Youtube Tạm 05/11/2016
4 Facebook Tốt 05/11/2016
5 Fshare Tốt 08/11/2016
6 Nhaccuatui Tốt 05/11/2016
7 v.nhaccuatui.com Tốt 05/11/2016
8 Mp3 Zing (mp3.zing.vn) Tốt 24/11/2016
9 TV Zing (tv.zing.vn) Tốt 25/11/2016
10 Phim14.net Tốt 06/11/2016
11 Phim3s.net Khóa (Site đóng cửa) 10/12/2016
12 Xemphimbox.com Lỗi 16/11/2016
13 Xemphimso.com Lỗi 16/11/2016

Demo Online

Test link:

Cách dùng

* Dành cho bạn nào biết code PHP

Cách dùng rất đơn giản, chúng ta sẽ truy cập với đường dẫn https://api.blogit.vn/getlink.php?link=link_hỗ_trợ

Ví dụ:
https://api.blogit.vn/getlink.php?link=https://drive.google.com/file/d/0B1xQLLJtrzJoaWUxUHdqY01mRGM/view
Lấy nhanh data cho jwplayer:
https://api.blogit.vn/getlink.php?link=https://drive.google.com/file/d/0B1xQLLJtrzJoaWUxUHdqY01mRGM/view&json=jwplayer
Lấy nhanh data cho videojs:
https://api.blogit.vn/getlink.php?link=https://drive.google.com/file/d/0B1xQLLJtrzJoaWUxUHdqY01mRGM/view&json=videojs

Thay bất kỳ link được hỗ trợ vào, api sẽ trả về cho các bạn 1 chuỗi json. Nhiệm vụ của các bạn là cURL đến link đó, lấy được chuỗi json, và dùng json_decode để chuyển nó thành mảng

Code Demo
<?php
$link = 'https://drive.google.com/file/d/0B1xQLLJtrzJoaWUxUHdqY01mRGM/view';
$api = 'https://api.blogit.vn/getlink.php?link='.$link;
$curl = curl($api);
$data = json_decode($curl);
echo "<pre>";
print_r($data);
echo "</pre>";
function curl($url)
{
	$ch = @curl_init();
	curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
	$head[] = "Connection: keep-alive";
	$head[] = "Keep-Alive: 300";
	$head[] = "Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7";
	$head[] = "Accept-Language: en-us,en;q=0.5";
	curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 Safari/537.36');
	curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, 'gzip');
	curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $head);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, FALSE);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 60);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 60);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, TRUE);
	$page = curl_exec($ch);
	curl_close($ch);
	return $page;
}
?>
<?php 
$link = 'https://drive.google.com/file/d/0B1xQLLJtrzJoaWUxUHdqY01mRGM/view';
$api = 'https://api.blogit.vn/getlink.php?link='.$link.'&json=jwplayer';
$sources = curl($api);
function curl($url)
{
	$ch = @curl_init();
	curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
	$head[] = "Connection: keep-alive";
	$head[] = "Keep-Alive: 300";
	$head[] = "Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7";
	$head[] = "Accept-Language: en-us,en;q=0.5";
	curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 Safari/537.36');
	curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, 'gzip');
	curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $head);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, FALSE);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 60);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 60);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, TRUE);
	$page = curl_exec($ch);
	curl_close($ch);
	return $page;
}
?>
<div id="player"></div>
<script type="text/javascript" src="https://api.blogit.vn/BITplayer/jwplayer/jwplayer-7.7.4/jwplayer.js"></script>
<script type="text/javascript">
	jwplayer.key = "rqQQ9nLfWs+4Fl37jqVWGp6N8e2Z0WldRIKhFg==";
	var playerInstance = jwplayer("player");
		playerInstance.setup({
			id:'player',
			sources: <?php echo $sources; ?>,
			controls: true,
			displaytitle: true,
			width: "100%",
			height: "100%",
			aspectratio: "16:9",
			fullscreen: "true",
			autostart: true,
			abouttext: "Player for demo BlogIT.vn",
			aboutlink: "http://blogit.vn/",
		});
</script>
<?php
$link = 'https://drive.google.com/file/d/0B1xQLLJtrzJoaWUxUHdqY01mRGM/view';
$api = 'https://api.blogit.vn/getlink.php?link='.$link.'&json=videojs';
$sources = curl($api);
function curl($url)
{
	$ch = @curl_init();
	curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
	$head[] = "Connection: keep-alive";
	$head[] = "Keep-Alive: 300";
	$head[] = "Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7";
	$head[] = "Accept-Language: en-us,en;q=0.5";
	curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 Safari/537.36');
	curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, 'gzip');
	curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $head);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, FALSE);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 60);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 60);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, TRUE);
	$page = curl_exec($ch);
	curl_close($ch);
	return $page;
}
?>
<script type="text/javascript" src="https://api.blogit.vn/BITplayer/videojs/video-js-5.11.9/video.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://api.blogit.vn/BITplayer/js/videojs-resolution-switcher.js"></script>
<link href="https://api.blogit.vn/BITplayer/videojs/video-js-5.11.9/video-js.css" rel="stylesheet">
<link href="https://api.blogit.vn/BITplayer/css/videojs-resolution-switcher.css" rel="stylesheet">
<div id="player" style="width: 100%;height: 100%">
<video id="video" class="video-js vjs-default-skin"></video>
</div>
<script type="text/javascript">
videojs('video', {
  width: 'auto',
  height: 'auto',
  controls: true,
  plugins: {
   videoJsResolutionSwitcher: {
    default: 480,
    dynamicLabel: true
   }
  }
}, function(){
  var player = this;
  window.player = player
  player.updateSrc(<?php echo $sources; ?>)
  player.on('resolutionchange', function(){
   	console.info('Source changed to %s', player.src())
  })
});
</script>
demo-api-blogit.rar

Các bạn chạy thử code trên sẽ thấy rõ kết quả hoặc có thể download demo đính kèm.

Chú ý:
  Lúc trả về kết quả cần chú ý
 • status:
  • 1: get link thành công
  • 0: get link lỗi
 • result:
  • server: tên server
  • data: dữ liệu
  • time_request: thời gian gửi lên api
  • link: link gốc gửi lên api
 • error(nếu có): Thông báo lỗi nếu có
* Dành cho bạn nào không biết code PHP

Nếu bạn không biết code PHP có thể copy đoạn dưới đây vào vị trí nào nếu muốn xuất hiện player:

  Chú ý:
 • player (nếu không có thì mặc định là jwplayer)
  • jwplayer
  • videojs
 • link: link hỗ trợ
 • // jwplayer
  <iframe src="https://api.blogit.vn/BITplayer/?player=jwplayer&link=https://drive.google.com/file/d/0B1xQLLJtrzJoaWUxUHdqY01mRGM/view"></iframe>
  // videojs
  <iframe src="https://api.blogit.vn/BITplayer/?player=videojs&link=https://drive.google.com/file/d/0B1xQLLJtrzJoaWUxUHdqY01mRGM/view"></iframe>

  Các bạn có thể chạy thử link:

  jwplayer: https://api.blogit.vn/BITplayer/?player=jwplayer&link=https://drive.google.com/file/d/0B1xQLLJtrzJoaWUxUHdqY01mRGM/view
  videojs: https://api.blogit.vn/BITplayer/?player=videojs&link=https://drive.google.com/file/d/0B1xQLLJtrzJoaWUxUHdqY01mRGM/view

  Phiên bản

  Version 1.3:
  26/11/2016: Fix google update ngày 05/01/2017. Thêm 1 số trang phim phimmoi, bilutv, phimbathu, phim3s.pw, banhtv và 1 số phim khác.
  Version 1.2:
  26/11/2016: Thêm get link zing mp3 lossless, zing tv. Update get link google drive không phân biệt IPv4 hay IPv6
  Version 1.1:
  08/11/2016: Update get link phim14.net, phim3s.net, get fshare max speed, demo online MP3.
  Version 1.0:
  05/11/2016: Bắt đầu chạy thử nghiệm hệ thống API get link với 6 server: google drive, google photo, youtube, facebook, fshare, nhaccuatui

  Phản hồi

  Server lỗi hoặc cần get link trang nào thì vào group facebook: BIT API